Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ

Ευρετήριο Άρθρου

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογοθεραπείας εντάσσεται στις διαδικασίες αξιολόγησης βάσει του σχεδίου που έχει καταρτιστεί από την Α.ΔΙ.Π. και την ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.

9.1 Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο οι διδάσκοντες συμπληρώνουν το απογραφικό δελτίο μαθήματος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμπληρώνουν ενιαίο ερωτηματολόγιο σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν βάση του οποίου αξιολογούν την διδαχθείσα ύλη, το εποπτικό υλικό, τα συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τους χώρους διδασκαλίας, τους διδάσκοντες και το επικουρικό προσωπικό. Κάθε φορά που ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται συντάσσεται έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης από τα μέλη της Σ.Ε.Μ.Σ και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών.

9.2 Κάθε πέντε έτη διενεργείται εξωτερική αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται δείκτες που αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του Π.Μ.Σ., ως προς την προτίμηση του από τους υποψήφιους φοιτητές, αλλά και την εικόνα του στην αγορά εργασίας.

9.3 Μέριμνα δίνεται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας εφαρμογής των συμπερασμάτων της αξιολόγησης για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του Π.Μ.Σ.