Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ

Ευρετήριο Άρθρου

8. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. − ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

8.1. Πόροι ΤΟΥ Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και δίδακτρα.

β) Το Π.Μ.Σ. δικαιούται χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την απόφαση έγκρισής του, η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησής του βάσει κριτηρίων ποιότητας και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του τμήματος σύμφωνα με το ν. 3374/2005 και του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3685/2008.

8.2. Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Ηπείρου και κατανέμονται ως εξής:

  1. 65% για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για αμοιβές − αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. και επικύρωση από την Γ.Σ.Ε.Σ.
  2. 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν το Π.Μ.Σ. και
  3. 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε.

Η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

8.3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.