Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ

Ευρετήριο Άρθρου

7. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Π.M.Σ. και των οργάνων τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο αυτού παρέχει η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η οποία στελεχώνεται ειδικά για τη διοικητική υποστήριξη του εν λόγω προγράμματος.

7.1. Η διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. συνίσταται στη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων, στην προώθηση διαδικασιών για τη σύνταξη και δημοσίευση προκηρύξεων και για την υποβολή αιτήσεων, στη συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων και εγγραφής τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, στη μηχανογραφημένη σύνταξη καταλόγων εγγεγραμμένων, στην τήρηση ατομικών στοιχείων για κάθε εγγεγραμμένο, στην τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου-καρτέλας κάθε φοιτητή, στην έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, στην προώθηση διαδικασιών χορήγησης υποτροφιών, δελτίων σπουδαστικών ταυτοτήτων και λοιπών παροχών προβλεπόμενων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, διαδικασιών απονομής τίτλων, οργάνωσης τελετών και ημερίδων, στην ενημέρωση βιβλίων και στην παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και σύμφωνα με το Π.Δ. 514/5.10.1989 (218 Α΄). Επιπλέον υποχρέωση αποτελεί ο συντονισμός και η εξυπηρέτηση των μετακινήσεων και της φιλοξενείας των επισκεπτών καθηγητών, η οργάνωση των σεμιναριακών μαθημάτων, η ανανέωση του περιεχομένου του ιστοτόπου του Π.Μ.Σ., η συνεχής επικοινωνία με τους διδάσκοντες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει, ο συντονισμός των διαδικασιών αξιολόγησης του προγράμματος και η συνεχής παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους της γραμματείας καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

7.2. Η γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ανατίθεται στους γραμματείς του Π.Μ.Σ. οι οποίοι εποπτεύονται και συνεπικουρούνται από την Προϊσταμένη της γραμματείας του τμήματος, η οποία δύναται να συμμετέχει στην γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. με υπερωριακή απασχόληση και επιπλέον αμοιβή.

7.3. Η επιλογή των γραμματέων γίνεται με ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ. και η απόφαση επικυρώνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν :

  1. πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατά προτίμηση σχετικό με Διοίκηση.
  2. αποδεδειγμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  3. αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση Η/Υ.
  4. προηγούμενη διοικητική ή επαγγελματική εμπειρία.
  5. επικοινωνιακές δεξιότητες, ήθος και ευελιξία στο ωράριο εργασίας.

7.4. Η διάρκεια της θητείας είναι δυο χρόνια με δυνατότητα παράτασης για άλλα δυο, κατά την κρίση της Σ.Ε.Μ.Σ. και επικύρωση από την Γ.Σ.Ε.Σ. Μετά την πάροδο κατά μέγιστο τεσσάρων ετών γίνεται εξ’ αρχής νέα προκήρυξη. Η χρηματοδότηση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται ο αριθμός των γραμματέων (κατά προτίμηση δύο), το είδος της σύμβασης (μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου) και οτιδήποτε αφορά την εργασιακή σχέση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.