Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ - 6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ευρετήριο Άρθρου

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων ως εξής :

  • Ο γενικός βαθμός πτυχίου του υποψηφίου λαμβάνει μέγιστο βαθμό δέκα (10) και αντιστοιχεί στο βαθμό του πτυχίου του. Κατώτερος βαθμός πτυχίου γαι να γίνει αποδεκτή η αίτηση ορίζεται το επτά και μισό (7,5/10). Στην περίπτωση τελειοφοίτων που εκκρεμεί η αποφοίτηση, ο βαθμός αντιστοιχεί στο γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς καθώς και τον αριθμό τους. Κατώτερος βαθμός πτυχίου που γίνεται αποδεκτός είναι το επτά και μισό (7,5). Ειδικά στους υποψήφιους με πτυχίο Λογοθεραπείας, ο βαθμός πτυχίου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα και μισό (1,5), (ενώ όλων των άλλων υποψηφίων με ένα), ώστε πτυχιούχος με βαθμό 10, να λαμβάνει 10Χ1,5=15 βαθμούς.
  • Θα διενεργείται γραπτή εξέταση σε δυο μαθήματα που αποτελούν συνδυασμό προπτυχιακών μαθημάτων του τμήματος λογοθεραπείας. Κάθε μάθημα θα βαθμολογείται σε κλίμακα 0-10 και άριστα το δέκα (10), ώστε από την επιτυχή εξέταση και των δυο μαθημάτων να συγκεντρώνονται εως είκοσι βαθμοί (20). Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας θεωρείται το 6,5/10. Υποψήφιος που αποτύχει έστω και σε ένα από τα δυο μαθήματα δεν γίνεται αποδεκτός στο Π.Μ.Σ. (απορρίπτεται η αίτησή του):
    1. Το 1ο μάθημα αντιστοιχεί στα μαθήματα 1) Ανατομία - Φυσιολογία ακοοφωνητικών οργάνων (SLT 1050* ή 1051**) και 2) Νευροανατομία-Νευροφυσιολογία (SLT 2040* ή 2041**) - με βάση το παλαιό* ή το νέο** πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.
    2. Το 2ο μάθημα αντιστοιχεί στα κλινικά μαθήματα 1) Γνωστική Ψυχολογία (SLT 5010), 2) Διαταραχές της κατάποσης-δυσφαγία (SLT 9061) και 3) Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας (SLT 7031).

Οι απόφοιτοι λογοθεραπείας μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξετάσεις και να υπολογισθεί ως βαθμός εξέτασης ο μέσος όρος των βαθμών που έχουν λάβει στα αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα, υπό την προυπόθεση πως ο μέσος όρος τους είναι τουλάχιστον έξι και μισό (6,5). Αν ωστόσο επιθυμούν να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις για να βελτιώσουν την επίδοσή τους έχουν αυτή τη δυνατότητα, αναγκαστικά όμως υπολογίζεται τότε ο βαθμός της νέας γραπτής εξέτασης.

Οι απόφοιτοι ιατρικής εξαιρούνται από την εξέταση του 1ου μαθήματος και υπολογίζεται ως βαθμός εξέτασης ο μέσος όρος των βαθμών που έχουν λάβει στα αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα ανατομίας και φυσιολογίας, υπό την προυπόθεση πως ο μέσος όρος τους είναι τουλάχιστον έξι και μισό (6,5).

  • Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου θα βαθμολογείται επίσης στην κλίμακα 0-10 από την Ε.Ε.Μ.Φ. Θα συνυπολογίζονται οι συστατικές επιστολές, οι δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία και η ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπου αυτή υπάρχει.
  • Η προσωπική συνέντευξη, από την αρμόδια επιτροπή (Ε.Ε.Μ.Φ.) του Π.Μ.Σ. θα βαθμολογείται επίσης με άριστα το δέκα (10) στην κλίμακα 0-10. Θα εκτιμάται ιδιαίτερα η προσωπικότητα και το ενδιαφέρον του υποψηφίου για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., η επιστημονική του συγκρότηση, το τυχόν προγενέστερο ερευνητικό και επαγγελματικό του έργο, η κριτική του ικανότητα, η εν γένει ικανότητα να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ., καθώς και η δυνατότητά του για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης.
  • Όσοι υποψήφιοι δεν αποδεικνύουν επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του παρόντος κανονισμού, θα εξετάζονται επιπλέον στην Αγγλική γλώσσα. Ο βαθμός που θα επιτυγχάνουν δεν θα υπολογίζεται στη συνολική βαθμολογία κατάταξης, όμως, αν δεν επιτύχουν τη βάση του έξι και μισό (6,5/10), η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

Η συνολική βαθμολόγηση των υποψηφίων είναι το άθροισμα των ανωτέρω, δηλαδή βαθμός πτυχίου (επί τον συντελεστή 1 ή 1,5) + οι βαθμοί στις γραπτές εξετάσεις των δυο μαθημάτων + βαθμολόγηση του βιογραφικού σημειώματος + βαθμολόγηση της προσωπικής συνέντευξης. Η μέγιστη βαθμολογία είναι για τους μεν λογοθεραπευτές 55 (15+20+10+10) για τους δε πτυχιούχους των υπολοίπων σχολών 50 (10+20+10+10).

Με βάση τη βαθμολογία αυτή γίνεται και η τελική κατάταξη κατά σειρά επιτυχίας, αφού απορριφθούν οι αποτυχόντες στην εξέταση του μαθήματος των αγγλικών.