Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ

Ευρετήριο Άρθρου

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Όργανα του Π.Μ.Σ. είναι :

  • Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.).
  • Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.).
  • Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
  • Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.)
  • Ο εκάστοτε αρμόδιος για τις ακαδημαϊκές υποθέσεις Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου έχει την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό του Π.Μ.Σ.

5.1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Γ.Σ.Ε.Σ.)

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) απαρτίζεται από όλα τα μέλη Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του ΤΕΙ Ηπείρου στο οποίο ανήκει το τμήμα Λογοθεραπείας και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για το Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.

5.2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Σ.Ε.Μ.Σ.)

Η Σ.Ε.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό του συνόλου των μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων του Τμήματος και φέρει την ευθύνη της εισήγησης στην Γ.Σ.Ε.Σ. όλων των θεμάτων των σχετικών με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση του ακαδημαϊκού έτους και έχει διετή θητεία.

Η Σ.Ε.Μ.Σ. απαρτίζεται από τρία μέλη Ε.Π. του Τμήματος μεταξύ αυτών που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. Τα μέλη της Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Πρόεδρος της Σ.Ε.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Δύο φορές το χρόνο, σε συνεδριάσεις της Σ.Ε.Μ.Σ. λαμβάνει χώρα απολογισμός της διεξαγωγής των μεταπτυχιακών μαθημάτων. Στη Σ.Ε.Μ.Σ. μπορούν να απευθύνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η Σ.Ε.Μ.Σ. είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ. έχοντας θέση και Επιτροπής οικονομικής διαχείρισής του (Ε.Ο.Δ.Π.Μ.Σ.). Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει την γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε.Μ.Σ.

5.3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι το προεδρεύον μέλος της Σ.Ε.Μ.Σ. και έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ. Ο Δ.Μ.Σ. εισηγείται στη Σ.Ε.Μ.Σ. ή στη Γ.Σ.Ε.Σ. για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Ο Δ.Μ.Σ. ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και είναι μέλος Δ.Ε.Π. που ανήκει αποκλειστικά στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Δ.Μ.Σ. είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι.

5.4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.Φ.)

Η επιτροπή ορίζεται κάθε έτος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και αποτελείται από πέντε μέλη Ε.Π. Στην επιτροπή οπωσδήποτε συμμετέχει ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και ο εκάστοτε πρόεδρος του τμήματος.

Η Ε.Ε.Μ.Φ. είναι αρμόδια για την προετοιμασία της αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών και ενημερώνει την Σ.Ε.Μ.Σ. για την πορεία της επιλογής. Καταθέτει έκθεση επιλογής έως το τέλος της προθεσμίας της διαδικασίας αξιολόγησης η οποία εξετάζεται στην Σ.Ε.Μ.Σ. και επικυρώνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.