Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ

Ευρετήριο Άρθρου

4. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ, ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 

4.1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Με την αρχική εγγραφή του φοιτητή στο Π.Μ.Σ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. σύμβουλος καθηγητής αποκλειστικά από τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος.

Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επιβλέπων καθηγητής, από τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος που έχουν δικαίωμα επίβλεψης βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Κάθε μέλος Ε.Π. μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη έως πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών ή φοιτητριών. Επιβλέπων καθηγητής μπορεί να ορισθεί και μέλος Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. άλλου ΤΕΙ ή ΑΕΙ που έχει ενεργό ρόλο στο Π.Μ.Σ. μετά πρόταση του ενδιαφερόμενου φοιτητή και σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ.

Μετά από αίτηση προς τη Σ.Ε.Μ.Σ. του επιβλέποντος ή του φοιτητή είναι δυνατή η αλλαγή επιβλέποντος καθηγητή με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η περίπτωση αυτή εμφανίζεται όταν για παράδειγμα ο φοιτητής ενδιαφέρεται να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με διαφορετικό μέλος Ε.Π. από τον αρχικό επιβλέποντα.

Σε περίπτωση εγκρίσεως από την Γ.Σ.Ε.Σ. της αλλαγής επιβλέποντος, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, εντός το πολύ τριών (3) μηνών στον καθορισμό νέου επιβλέποντος και την σύσταση νέας τριμελούς επιτροπής – διαφορετικά, στο τέλος αυτής της περιόδου, διαγράφεται άμεσα από το Π.Μ.Σ.

4.2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Με αίτηση του φοιτητή προς την Γ.Σ.Ε.Σ., με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή και εφόσον ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα έξι (66) από τις συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από ικανοποιητική επίδοση στα προηγηθέντα μαθήματα (11 τουλάχιστον εκ των 15 συνολικά μαθημάτων), ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή, η τριμελής εξεταστική επιτροπή και η γλώσσα συγγραφής της.

Η επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο (2) επιπλέον μέλη τα οποία είναι σχετικά με την επιστημονική περιοχή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ́ και Γ ́, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Είναι δυνατόν ο φοιτητής με αίτησή του προς την Γ.Σ.Ε.Σ. και με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, να ζητήσει αλλαγή του θέματος της εργασίας και αλλαγή της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Από τον ορισμό του θέματος έως την εξέταση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορούν να μεσολαβήσουν λιγότερο από τρεις (3) μήνες.

4.2.1 Εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας:

Με την περάτωση της συγγραφής της και μετά από έγκριση του επιβλέποντος καθηγητή, ο υποψήφιος υποβάλλει την εργασία του στην τριμελή εξεταστική επιτροπή η οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει αφού μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον τριών (3) εβδομάδων αλλά όχι μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

Στο χρονικό διάστημα που διατίθεται στην τριμελή εξεταστική επιτροπή ορίζεται, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, ημερομηνία δημόσιας παρουσίασης και εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας.

Η έγκρισή της γίνεται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση μη έγκρισης γνωστοποιούνται στο φοιτητή οι λόγοι της απόρριψης και κατά περίπτωση η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή εντός προκαθορισμένων από την επιτροπή χρονικών ορίων.

Η μεταπτυχιακή εργασία βαθμολογείται με βάση την κλίμακα 0-10. Με δεδομένο πως πρέπει να είναι πρωτότυπη και προϊόν ανεξάρτητης ερευνητικής προσπάθειας, δεν νοείται, εφόσον κριθεί επιτυχής, να έχει χαμηλή βαθμολογία. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με βαθμολογία μικρότερη του έξι και μισό (6,5) θεωρείται ως μη ικανοποιητική και επομένως απορριπτέα. Θεωρείται αυτονόητο πως η αριστεία (βαθμός δέκα) προϋποθέτει αποδοχή της για δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό ή πρακτικά αναγνωρισμένου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου.

Σε περίπτωση απόρριψής της καθορίζεται νέα ημερομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης, ο υποψήφιος διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

4.3 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Ο Τελικός Βαθμός του Μ.Δ.Ε. καθορίζεται από την επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (εφόσον έχει επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα). Ο τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού καθορίζεται ως ο μέσος όρος της επίδοσής του στα μαθήματα, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος κάθε μαθήματος σε πιστωτικές μονάδες. Ως «μάθημα» νοείται επίσης και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

4.4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η τελική μορφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατατίθεται από τον υποψήφιο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) και για την Βιβλιοθήκη σε βιβλιοδετημένη έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (pdf).

4.5 ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή του Π.Μ.Σ. πέραν του συμβούλου καθηγητή, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 4.1 του παρόντος, ορίζεται και ένας κλινικός σύμβουλος, εκ των αναγνωρισμένου κύρους και επιστημονικού έργου επιστημόνων, κατά προτεραιότητα λογοθεραπευτών, που έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στο Π.Μ.Σ. Ο κλινικός σύμβουλος έχει κύριο ρόλο την παρακολούθηση της κλινικής πράξης και της πρακτικής άσκησης του μεταπτυχιακού φοιτητή, δύναται δε να είναι και επιβλέπων της διπλωματικής του εργασίας, εφ΄όσον είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Στο τέλος του Δ΄εξαμήνου συντάσσει έκθεση όσον αφορά την επάρκεια της κλινικής ασκήσεως του μεταπτυχιακού φοιτητή, το περιεχόμενο της οποίας συνυπολογίζεται ώστε να θεωρηθεί επιτυχής η πρακτική άσκηση του υποψηφίου.

4.6 ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Μετά την ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων του Προγράμματος, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη σχετική ορκωμοσία και σύμφωνα με το γενικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.