Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ - 3. ΦΟΙΤΗΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Ευρετήριο Άρθρου

3. ΦΟΙΤΗΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, από το χρόνο της αρχικής εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, ορίζεται ως εξής: ελάχιστη τέσσερα (4) εξάμηνα, μέγιστη οκτώ (8) εξάμηνα.

Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται στην αρχή των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων, όπως ρητά αναλύεται στην παράγραφο 3.6 του παρόντος.

Πέραν των χρονικών ορίων που αναφέρονται παραπάνω, η επιτυχής περάτωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος προϋποθέτει επίσης την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που περιγράφονται στην Παράγραφο 3.3.

3.2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ. είναι συνολικά δεκαπέντε, πέντε σε καθένα από τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (βλ. Παράγραφο 3.2.3) και η πρακτική άσκηση διενεργούνται κατά το τέταρτο και τελευταίο εξάμηνο σπουδών.

Προκειμένου να του αποδοθεί μεταπτυχιακός τίτλος απαιτείται η συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού διδακτικών μονάδων όπως αυτό καθορίζεται αναλυτικά στην Παράγραφο 3.3.

Τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκή περίοδο αποτελούν τον κύριο κορμό του προγράμματος. Είναι διάρκειας ενός πλήρους εξαμήνου και τους αναλογούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η τελική βαθμολογία κάθε φοιτητή στα μαθήματα αυτά αντιστοιχίζεται στην κλίμακα 0-10 και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Τελικού Βαθμού του Μ.Δ.Ε. με τον τρόπο που καθορίζεται αναλυτικά στην Παράγραφο 4.3.

3.2.2 Μετά από συγκατάθεση του Συμβούλου Καθηγητή, των αντίστοιχων διδασκόντων και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., κάθε φοιτητής του Π.Μ.Σ. επιτρέπεται να συγκεντρώσει έναν αριθμό πιστωτικών μονάδων από μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται ή έχει παρακολουθήσει σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η αντιστοίχιση των μαθημάτων σε πιστωτικές μονάδες καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. Τα μαθήματα αυτά προσμετρούνται στον τελικό βαθμό.

3.2.3 Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κάθε φοιτητής που αποβλέπει στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος έχει υποχρέωση να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (dissertation) και η οποία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες ECTS που προσμετρώνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. Βαθμολογείται δε, με βάση την κλίμακα 0-10 και η διαδικασία αξιολόγησής της περιγράφεται αναλυτικά στην Παράγραφο 4.2.1.

3.2.4 Διεξαγωγή και Βαθμολογία Μαθημάτων.

Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η έναρξη και η λήξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ορίζεται όπως και στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος. Δεν προβλέπεται εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου.

Οι ώρες παραδόσεων, φροντιστηρίων και εργαστηρίων κάθε μαθήματος αντιστοιχούν σε τουλάχιστον εικοσιέξι (26).

Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να παίρνουν παρουσίες σε κάθε διάλεξη και οι λίστες παρουσιών κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Πλήθος απουσιών σε ένα μάθημα μεγαλύτερο ή ίσο του 20% του αριθμού των διαλέξεων συνεπάγεται τον μηδενισμό στο αντίστοιχο μάθημα και ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει.

Θα υπάρχει η δυνατότητα ορισμένες διαλέξεις να πραγματοποιούνται διαδικτυακά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας του ομιλητή και των μεταπτυχιακών φοιτητών στο χώρο του ΤΕΙ (εξ’ αποστάσεως μάθημα), στο οποία όμως θα ελέγχεται η παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο.

Ο τρόπος εξέτασης (γραπτή ή προφορική) και βαθμολογίας κάθε μαθήματος αποφασίζεται από τον υπεύθυνο κάθε μαθήματος και κοινοποιείται στους φοιτητές την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας.

3.2.5 Επανάληψη Μαθημάτων

Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει σε ένα μάθημα υποχρεούται να το επαναλάβει.

Ο υποψήφιος, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του, έχει τη δυνατότητα να αποτύχει, κατά τον ορισμό της Παραγράφου 3.3, συνολικά το πολύ τέσσερις (4) φορές.

3.2.6 Εγγραφή σε Εξάμηνο

Για να εγγραφεί στο επόμενο εξάμηνο ο φοιτητής Μ.Δ.Ε. θα πρέπει να έχει, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου:

1. Ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα του προηγουμένου εξαμήνου

2. Προσφορά επικουρικού έργου σύμφωνα με την Παράγραφο 3.4.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής Μ.Δ.Ε. δεν εκπληρώσει κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, διαγράφεται από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

3.2.7 Σεμιναριακά μαθήματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί, ώστε πέραν των 15 μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, να συμπεριληφθούν και σεμιναριακά μαθήματα, με έμφαση στην απόκτηση κλινικά απαραίτητων γνώσεων. Τα σεμινάρια θα διενεργούνται κατά το δυνατόν τις μέρες που θα διεξάγονται και τα κανονικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, θα διδάσκουν σε αυτά αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας επιστήμονες και θα παρέχονται χωρίς επιπλέον κόστος για τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. Τα σεμινάρια είναι δυνατόν να είναι ανοικτά και σε περιορισμένο αριθμό προπτυχιακών φοιτητών μεγάλων εξαμήνων, οι οποίοι θα καταβάλουν σχετικό αντίτιμο για την παρακολούθησή τους. Ο αριθμός αυτών θα καθορίζεται από την Σ.Ε.Μ.Σ. ανάλογα με την φύση του κάθε σεμιναρίου.

3.3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Οι υποψήφιοι του Μ.Δ.Ε., προκειμένου να γίνουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος, θα πρέπει να ικανοποιήσουν ένα σύνολο από προϋποθέσεις οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια:

 • Παρακολούθηση μαθημάτων, εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας και πρακτική άσκηση συνολικά 120 πιστωτικών μονάδων ECTS.
 • Ικανοποιητική επίδοση. Ο όρος «ικανοποιητικός» συγκεκριμενοποιείται ως εξής: προβιβάσιμος βαθμός στα μαθήματα είναι το έξι και μισό (6,5). Βαθμολογία σε ένα μάθημα μικρότερη του 6,5 ισοδυναμεί με αποτυχία στο μάθημα αυτό.
 • Ο βαθμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον «έξι και 5/10 (6,5)». Βαθμολογία μικρότερη του 6,5 ισοδυναμεί με αποτυχία.
 • Προσφορά Επικουρικού Έργου σύμφωνα με την Παράγραφο 3.4.

Είναι δυνατόν, με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και του εσωτερικού κανονισμού του ΤΕΙ Ηπείρου, να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις για κάθε προσφερόμενο δίπλωμα καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος ο οποίος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τους όρους που έχουν τεθεί για τη λήψη του προσφερόμενου διπλώματος, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Υποψήφιος του Π.Μ.Σ., ο οποίος έχει διαγραφεί από το πρόγραμμα για οιονδήποτε, από τους αναφερόμενου στον παρόντα κανονισμό, δεν έχει το δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

3.4 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό έργο στα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράμματος, π.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων κλπ. Συγκεκριμένα:

 • οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό έργο ισοδύναμο με τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως, το μέγιστο, ανά εξάμηνο.
 • Εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. που δεν προσφέρουν επικουρικό έργο σε κάποιο εξάμηνο αποκλείονται από τις εξετάσεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων του Π.Μ.Σ. κατά το εξάμηνο αυτό.
 • Η κατανομή επικουρικού έργου γίνεται από την Σ.Ε.Μ.Σ.
 • Η προσφορά επικουρικού έργου βεβαιώνεται από το διδάσκοντα του προπτυχιακού μαθήματος και κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος. Επαναλαμβανόμενη αποχή, για δύο συνεχή εξάμηνα, μεταπτυχιακών φοιτητών από επικουρικό έργο συνεπάγεται αυτόματα την διαγραφή τους από το Π.Μ.Σ.
 • Η συνολική προσφορά επικουρικού έργου κάθε υποψηφίου ελέγχεται πριν απονεμηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. μέρος της παραπάνω υποχρέωσης μπορεί να εκπληρωθεί με επικουρία άλλων λειτουργιών, όπως για παράδειγμα υποστήριξης σε ερευνητικές δραστηριότητες.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορούν, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες, να επιβλέψουν προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Το έργο αυτό δεν θεωρείται επικουρικό και δεν απαλλάσσει τον φοιτητή από την ανάγκη κάλυψης των τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως.
 • Η Σ.Ε.Μ.Σ. θα αξιολογεί το επικουρικό έργο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Στους φοιτητές που θα αξιολογηθούν θετικά, θα παρέχεται σχετική βεβαίωση απασχόλησης και η προσφορά έργου θα σημειώνεται στην καρτέλα τους.
 • Η συμμετοχή στις επιτηρήσεις είναι υποχρεωτική. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιτηρήσεως μόνο όσοι φοιτητές του Π.Μ.Σ. έχουν αναστολή σπουδών. Αναφορικά με τις επιτηρήσεις: οι επιτηρητές υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα σε εύθετο χρόνο πριν την ημερομηνία επιτήρησης, προκειμένου να κανονίσουν τις λεπτομέρειες, όπως π.χ. ώρα προσέλευσης. Οι επιτηρητές υποχρεούνται να υπογράψουν στο έντυπο παρουσιολόγιο επιτηρητών κατά την διάρκεια της επιτηρήσεως.

Με εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., συνεπάγονται την έγγραφη επίπληξη: α) η άρνηση εκτέλεσης επικουρικού έργου και β) η άρνηση αποδοχής του καθήκοντος του επιτηρητη ή η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων επιτηρήσεως. Τρεις (3) συνολικά επιπλήξεις συνεπάγονται την διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ.

3.5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

3.5.1 Εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Η πρώτη εγγραφή γίνεται στο Π.Μ.Σ. α) για τους εισακτέους κατά το χειμερινό εξάμηνο: έως τις 15 Οκτωβρίου του έτους αποδοχής τους στο Πρόγραμμα, και β) για τους εισακτέους κατά το εαρινό εξάμηνο: έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους αποδοχής τους στο Πρόγραμμα.

Εφόσον πληρούνται οι συνθήκες της Παραγράφου 3.2.6 και δεν υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 3.1, όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ., σε διάστημα 10 ημερών από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους.

3.5.2 Εγγραφή και ακύρωση εγγραφής σε μαθήματα

Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε διάστημα 15 ημερών, οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. φοιτητές, σε συνεργασία με τους Σύμβουλους Καθηγητές, πρέπει να δηλώσουν επιθυμία εγγραφής στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. (σαν μάθημα νοείται και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας). Δεν επιτρέπεται προσθήκη μαθημάτων μετά το διάστημα αυτό.

Είναι δυνατόν να ακυρωθεί εγγραφή σε κάποιο μάθημα, με σύμφωνη γνώμη του Σύμβουλου Καθηγητή, εφόσον αυτό δηλωθεί στην γραμματεία πριν τις 15 Νοεμβρίου για το πρώτο εξάμηνο και πριν τις 15 Απριλίου για το δεύτερο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή, τα ακυρωθέντα μαθήματα πρέπει να επαναληφθούν.

3.5.3 Μέγιστος και Ελάχιστος Φόρτος Μαθημάτων

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. έχουν δικαίωμα δηλώσεως μεταπτυχιακών μαθημάτων ως ακολούθως:

 1. ο ελάχιστος φόρτος μαθημάτων είναι τα πέντε μαθήματα που προσφέρονται στο αντίστοιχο εξάμηνο σπουδών.
 2. φοιτητές που έχουν αποτύχει σε ένα μάθημα μπορούν να το δηλώσουν στο επόμενο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο που το μάθημα προσφέρεται, κατά μέγιστο όμως μέχρι δυο επιπλέον μαθήματα (δηλαδή κατά μέγιστο 5+2 μαθήματα για το Γ΄εξάμηνο και 2 μαθήματα για το Δ΄εξάμηνο στο οποίο εκπονείται η διπλωματική εργασία και διενεργείται η πρακτική άσκηση).

3.5.4 Αναστολή Φοίτησης

Ως μέγιστο διάστημα αναστολής φοιτήσεως για φοιτητή του Π.Μ.Σ. ορίζεται, αθροιστικά, το ένα ακαδημαϊκό (1) έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η αναστολή φοίτησης πρέπει να εγκριθεί από την Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν αιτιολογημένης, με προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, αιτήσεως του ενδιαφερομένου και θετικής εισηγήσεως της Σ.Ε.Μ.Σ.

Μη αιτιολογημένη υπέρβαση του εγκεκριμένου χρόνου αναστολής ή υπέρβαση του μέγιστου χρόνου αναστολής συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του υποψηφίου από το Π.Μ.Σ.

3.6 ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Για την παρακολούθηση και απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε μία δόση, κατά τη δήλωση μαθημάτων εξαμήνου, οπότε και οριστικοποιείται η εγγραφή στο τρέχον εξάμηνο κι όχι μετά την 31η Οκτωβρίου για το χειμερινό και την 31η Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο∙ σε αντίθετη περίπτωση, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται άμεσα. Στην έναρξη καθενός εκ των τριών πρώτων εξαμήνων ο φοιτητής υποχρεούται να καταβάλει το 30% του συνολικού ποσού των διδάκτρων, ενώ κατά την έναρξη του τελευταίου, Δ΄εξαμήνου το υπόλοιπο 10%.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν είτε να διαγραφούν από το Π.Μ.Σ., είτε να αναστείλουν τη φοίτησή τους, δικαιούνται επιστροφής διδάκτρων με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει περισσότερες από είκοσι (20) ημέρες από την έναρξη του εξαμήνου.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές με βαθμό πτυχίου “άριστα” (8,5 και άνω) δικαιούνται έκπτωση 10% επί του συνόλου των διδάκτρων. Όσοι καταβάλουν εφάπαξ το σύνολο των διδάκτρων στην αρχή του Α΄ εξαμήνου δικαιούνται έκπτωση 5% επί του συνόλου των διδάκτρων. Εφόσον εμπίπτουν και στις δυο κατηγορίες (αριστούχοι που καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα) η έκπτωση αθροίζεται στο 15% επί του συνόλου των διδάκτρων.

3.7 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Με βάση την ανταποδοτική προσφορά επικουρικού διδακτικού έργου, είναι δυνατόν να απονεμηθούν ετήσιες υποτροφίες επικουρικής διδασκαλίας στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα :

 1. Ένα μήνα πριν από την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνεται στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ., εκ μέρους της Σ.Ε.Μ.Σ., πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λήψη ετήσιων υποτροφιών επικουρικής διδασκαλίας. Κάθε υποτροφία αφορά στην προσφορά έργου έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως, ενώ δεν απαλλάσσει τον φοιτητή από πάγιες υποχρεώσεις του προς το Τμήμα.
 2. Η σύνταξη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, όπου θα προσδιορίζονται ο αριθμός των προσφερομένων υποτροφιών και η συσχέτισή τους με εργαστηριακά μαθήματα του Π.Μ.Σ., αποτελεί αρμοδιότητα της Σ.Ε.Μ.Σ.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, με όποια στοιχεία θεωρούν απαραίτητα (π.χ., σύντομο βιογραφικό, βαθμολογία σε σχετικά μαθήματα κλπ.) προς την Σ.Ε.Μ.Σ. Δικαίωμα αίτησης έχουν και όσοι υποψήφιοι έχουν γίνει καταρχήν αποδεκτοί στο Π.Μ.Σ. και, απλώς, εκκρεμεί η εγγραφή τους.
 4. Η Σ.Ε.Μ.Σ. αξιολογεί τις υποψηφιότητες και λαμβάνει τις αποφάσεις της τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους.
 5. Η ανάθεση γίνεται άμεσα σε όσες υποψηφιότητες αξιολογηθούν θετικά από την Σ.Ε.Μ.Σ. Οι υπότροφοι καταβάλλουν το 50% των διδάκτρων που τους αντιστοιχούν για το τρέχον εξάμηνο απασχόλησης, ενώ θεμελιώνουν δικαίωμα αντιμισθίας 10 ευρώ για κάθε εργαστηριακή/φροντιστηριακή ώρα απασχόλησης και μέχρι του ποσού των 750 ευρώ ανά εξάμηνο.
 6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, βάσει της εισηγητικής έκθεσης του υπεύθυνου διδάσκοντα, όπου θα βεβαιώνονται και οι ώρες απασχόλησης του φοιτητή, η Σ.Ε.Μ.Σ. θα αξιολογεί τους υποτρόφους, λαμβάνοντας υπόψη και την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Στους φοιτητές που θα αξιολογηθούν θετικά, θα παρέχεται σχετική βεβαίωση απασχόλησης, η προσφορά έργου θα σημειώνεται στην καρτέλα τους, ενώ, εάν το τρέχον εξάμηνο είναι χειμερινό, θα ανανεώνεται η υποτροφία και για το εαρινό εξάμηνο. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, ο εν λόγω φοιτητής καλείται να καταβάλλει εντός 10 ημερών από την σχετική ειδοποίηση το υπόλοιπο 50% των διδάκτρων που αντιστοιχούν στην υποτροφία ειδάλλως θα διαγράφεται, ενώ δεν θα ανανεώνεται η υποτροφία για το εαρινό εξάμηνο, εάν το τρέχον εξάμηνο είναι χειμερινό.