Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ

Ευρετήριο Άρθρου

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2.1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογοθεραπείας, αλλά και Τμημάτων Σχολών Επιστημών Αγωγής και Υγείας Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στις διαταραχές επικοινωνίας. Η επιλογή θα γίνεται με συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της επιδόσεως σε εξετάσεις και συνέντευξης των υποψηφίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου. Οι απόφοιτοι εξωτερικού πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημιακού Ιδρύματος αναγνωρισμένο κατά τις κείμενες διατάξεις. Εκτενής αναφορά για τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων γίνεται στην Παράγραφο 6 του παρόντος.

2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αλλά γίνονται δεκτοί εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
 4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό επιπέδου Lower ή αντίστοιχου κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα. Όσοι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποχρεούνται να εξεταστούν στα Αγγλικά, όπως αναλύεται στην Παράγραφο 6 του παρόντος.
 5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, έντυπες σε σφραγισμένο υπογεγραμμένο από τον συντάκτη φάκελο ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα που τους έχουν επιβλέψει επαγγελματικά.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
  1. Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα.
  2. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων εφόσον υπάρχουν και
  3. Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο.
   Επιπροσθέτως, μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει ο υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του.
 7. Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί, κατά την εγγραφή τους προσκομίζουν:
  1. αντίγραφα σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας
  2. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
  3. υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι «δεν είμαι εγγεγραμμένος/η και, έως το πέρας των Μεταπτυχιακών μου σπουδών στο Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου, δεν προτίθεμαι να εγγραφώ σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου ή άλλου Τμήματος».

Τα δικαιολογητικά 3, 5, και 6 είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψή της.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. στην ελληνική γλώσσα οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.152/Β6/1504/30-5-2001 (659 Β΄) όπως ισχύει).

2.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται κάθε χρόνο στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες του Τμήματος, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 25. Η πλήρωση όλων των θέσεων δεν θεωρείται αναγκαία εάν τα προσόντα των υποψηφίων δεν κριθούν ικανοποιητικά. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) διατηρεί την δυνατότητα να ορίζει αν ένα ακαδημαϊκό έτος δεν γίνει εισαγωγή νέων υποψηφίων, για λόγους που αφορούν την εύρρυθμη λειτουργία αυτού. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

2.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε φοιτητές υψηλού επιπέδου η επιλογή των οποίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων (λεπτομερώς καθορίζεται η ποσόστωσή τους στην παράγραφο 6 του παρόντος κανονισμού):

 • Το γενικό βαθμό πτυχίου του υποψηφίου. Στην περίπτωση τελειοφοίτων που εκκρεμεί η αποφοίτηση, το γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς καθώς και τον αριθμό τους. Κατώτερος βαθμός πτυχίου που γίνεται αποδεκτός είναι το επτά και μισό (7,5). Στους υποψήφιους με πτυχίο Λογοθεραπείας πολλαπλασιάζεται ο βαθμός πτυχίου με συντελεστή ένα και μισό (1,5), ενώ όλων των άλλων υποψηφίων με ένα (1).
 • Την επιτυχή συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις επιλογής σε δυο σχετικά με το Π.Μ.Σ. γνωστικά αντικείμενα και επιπλέον στην Αγγλική γλώσσα για όσους υποψηφίους δεν έχουν αποδεδειγμένη επάρκεια σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 του παρόντος κανονισμού.
 • Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπου αυτή υπάρχει.
 • Τις συστατικές επιστολές.
 • Την εν γένει ικανότητα των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. καθώς και τη δυνατότητά τους για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης.
 • Την προσωπική συνέντευξη, από την αρμόδια επιτροπή (Ε.Ε.Μ.Φ.) του Π.Μ.Σ.
 • Τον χρόνο από τη λήψη του τελευταίου πτυχίου (θεωρείται προσόν σχετικά πρόσφατο σε σχέση με σημαντικά παλιότερου χρόνου).

Η Επιτροπή επιλογής (Ε.Ε.Μ.Φ.)

 1. καταρτίζει έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλλει αίτηση.
 2. Απορρίπτει τους υποψήφιους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια.
 3. Διεξάγει τις εξετάσεις εισαγωγής.
 4. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους.
 5. Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων εξετάζεται από την Σ.Ε.Μ.Σ. και επικυρώνεται απο τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Εκτενής ανάλυση του τρόπου επιλογής των υποψηφίων γίνεται στην παράγραφο 6 του παρόντος.

2.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Κάθε χρόνο (ή κάθε δεύτερο χρόνο), μετά την 1η Μαρτίου, το Τμήμα δημοσιεύει τακτικά προκήρυξη για θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή κατά το χειμερινό εξάμηνο του επομένου ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνοντας την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και όλων των δικαιολογητικών. Μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, με εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατόν το Τμήμα, μετά την 1η Νοεμβρίου, να δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή και κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνοντας την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και όλων των δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) δεκτή αίτηση, β) απορριπτέα αίτηση.

Αιτήσεις υποψηφίων που δεν περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά 3, 5, και 6 της Παραγράφου 2.2 απορρίπτονται άμεσα. Οι αιτήσεις αξιολογούνται και κατατάσσονται σε μια από τις δυό κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου. Με εισήγηση της Ε.Ε.Μ.Φ. (Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, βλ. Παράγραφο 5.1.2) και εξέταση των στοιχείων από την Σ.Ε.Μ.Σ. (Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών) η Γ.Σ.Ε.Σ. (Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης) επικυρώνει τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης, τα οποία ανακοινώνονται το αργότερο α) για τους εισακτέους χειμερινού εξαμήνου: μέχρι το πέρας της λειτουργίας των ακαδημαϊκών οργάνων κατά το εαρινό εξάμηνο, και β) για τους εισακτέους εαρινού εξαμήνου: πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.

Εξαίρεση αποτελεί το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, όπου η προκήρυξη θα δημοσιευθεί ως τον Ιούνιο του 2015 και η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο.

Οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. προσκομίζοντας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η Γραμματεία.

Επιπλέον, η εγγραφή τους επικυρώνεται με την προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφου του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους (εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί) ή με βεβαίωση της γραμματείας του εκπαιδευτικού ιδρύματος προέλευσης των υποψηφίων για την εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων υποχρεώσεών τους.