Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ

Ευρετήριο Άρθρου

12. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι υπεύθυνη για όποια θέματα δεν διευκρινίζονται, είτε στον παρόντα κανονισμό, είτε στις σχετικές παραπομπές που αναφέρθηκαν και για κάθε ζήτημα που προκύπτει και που αντίκειται στην εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και για κάθε αναθεώρηση του κανονισμού.