Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ

Ευρετήριο Άρθρου

11. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Αναθεώρηση ή προσθήκη/διαγραφή συγκεκριμένων άρθρων δύναται να υλοποιηθεί εκτάκτως κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει επιτροπή αναθεώρησης η οποία εισηγείται συγκεκριμένες τροποποιητικές διατάξεις. Για την ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων/άρθρων απαιτείται η τελική έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.