Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ

Ευρετήριο Άρθρου

10. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται παροχών της φοιτητικής μέριμνας καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 160/2008 και την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.