Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ

Ευρετήριο Άρθρου

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Λογοθεραπείας οδηγεί στην Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας» σύμφωνα με την δημοσιευμένη στο ΦΕΚ (Τεύχος Β, αρ. φύλλου 427, 24/3/2015) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.

1.1 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  • Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.).
  • Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.).
  • Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Εκτενής αναφορά για τη σύνθεση και λειτουργία τους γίνεται στην Παράγραφο 5 του παρόντος.

1.2 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν, μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., τα μέλη Ε.Π. του τμήματος Λογοθεραπείας. Μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., είναι δυνατή η ανάθεση διδασκαλίας και σε μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου ή άλλου ΤΕΙ ή ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ομότιμους ή αποχωρήσαντες λόγω ηλικίας καθηγητές, σε επισκέπτες καθηγητές, σε εντεταλμένους καθηγητές, σε ειδικούς επιστήμονες, σε διδάσκοντες βάσει του ΠΔ407/80 που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σε ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν ιδιαίτερη ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα σε συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.